Broederschap

en français

  De Sint-Michielsriddersgilde van Brussel

GeschiedenisBroederschapActualiteitProductContacten

Wie zijn ze ? Wat doen ze ? Wat verteqenwoordjqen ze

Op 20 november 1974 werd een nieuwe VZW opgericht en genaamd “Ridders van Sint Michiel” in het frans “Chevaliers de Saint Michel”, thans “Sint Michiels Riddersgilde”, 

De Gilde heeft tot doel, onder andere en zonder dat huidige opsomming mag worden beschouwd als beperkend, de eenheid en samenwerking te bevorderen onder de leden, hun werkzaamheden te helpen aansporen en ontwikkelen; de morele, kulturele, sociale en materiêle belangen te verdedigen der leden en in het algemeen van al diegenen die rechtstreeks of onrechtstreeks hieraan deelnemen. Zij beloont door opname in haar midden, elke verdienstelijke physische of morele persoon en mag hem tevens één der graden van de Gilde (een onderscheiding) toekennen.

Ter gelegenheid van haar zevende Kapittel in 1977, verleende de Burgemesster van Brussel De Heer Van Halteren, officieel aan de Gilde de titel en vertrouwde haar het hoederecht toe van de vlag en van het wapenschild.

In januari 1997, hetzij twintig jaar later, liet de Sint Sebastiaansgilde van Westerloo ons weten dat de familie van haar stichter, de Prins de Merode, een vlag van de “Serment de St Michel de Bruxelles” bezat, zorgvuldig bewaard door een voorouder die vlaggedrager zou zijn geweest en waarvan het de vurigste wens was ons deze terug te geven. Het is ter gelegenheid van het Kapittel van de Sint Michiels Riddersgilde op 29 september 1997, dat de Prins Alexander de Merode ze ons overhandigde in de Gothische Zaal van het Stadhuis van Brussel.

Al deze tijd, hebben de Gilde en haar leden getracht de roi in te vullen die Brussel van hen verwachtte. Gedurende 16 jaar, heeft haar karnavaleske afdeling, de Orde van de Draak (Sint Michiel doet te ernstig) 11 maal het volwassenkarnaval en 5 maai het kinderkarnaval, zowel de verkiezingen als de stoeten in goede banen weten te leiden. De eerste Kerstmarkt van Brussel op de Zavel was de aanzet tot het oprichten van haar gastronomische afdeling, die gezworen had het blazoen van een ambachtelijke brusselse speciaiiteit opnieuw te vergulden:

het Brood van de Grecht (verkeerd vertaald en genoemd Pain à la Grecque). Vanaf de tweede Kerstmarkt tot op heden, gaf het huis Dandoy ons de alleenverkoop hiervan op haar markten om ons toe te laten met de verwezenlijkte winst het Kerstmaal van enkele berooide brusselaars te kunnen kopen.

Alle werkzaamheden van onze leden zijn belangloos, maar de voldoening en de erkentelijkheid die zij oogsten is onbetaalbaar en meestal benijdenswaardig!

De leden van de broederschap

voor de belden van Manneken-Pis